Зареждам страницата Зареждам
Моля изчакайте..

Данни за търговеца Имотен регистър Благоевград

Имотен регистър Благоевград

Имотен регистър Благоевград

Регистриран в сайта от 2020 год.
Понеделник 08:30 - 17:00
Вторник 08:30 - 17:00
Сряда 08:30 - 17:00
Четвъртък 08:30 - 17:00
Петък 08:30 - 17:00

Имотен регистър Благоевград

( 0 ) Вота

Имотен Регистър Благоевград

Благоевград 2700, пл. Васил Левски 1

тел.: 073/831 711

Имотният регистър е система от данни за недвижимите имоти на територията на Република България и се състои от партидите на отделните имоти. В него се вписват актовете, с които се признава, прехвърля, изменя или прекратява правото на собственост или друго вещно право върху недвижим имот. В имотния регистър се включват възбраните и ипотеките на НИ.

Регистърът показва състоянието на посочените обстоятелства след последното вписване и дава възможност да се проследят хронологично промените във вписаните обстоятелства, както и вписаните актове.

В Имотния регистър могат да се правят справки за собствеността на имотите, собствениците и вещните права и ограничения върху тях. Справки в регистъра могат да се правят на място в службите по вписвания в страната или чрез Интернет след заплащане на такса, определена в ценоразпис и регистрация на потребителя.

Българският имотен регистър?

Имотният регистър се води и съхранява от  Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието .

Агенцията по вписванията: 

Организира работата по създаването и поддържането на имотния регистър

Осигурява връзката между имотния регистър и други регистри

Осигурява развитието и техническото усъвършенстване на имотния регистър

Създава и поддържа централен архив в електронен вид на партидите на недвижимите имоти и вписаните актове с приложените към тях документи и др.

Имотният регистър се състои от партидите на недвижимите имоти.

В имотния регистър се вписват актовете, с които се признава или прехвърля правото на собственост или се учредява, прехвърля, изменя или прекратява друго вещно право върху недвижими имоти, възбраните и ипотеките върху тях, както и други действия, обстоятелства и юридически факти, за които закон предвижда вписване.

Регистърът показва състоянието на посочените обстоятелства след последното вписване и дава възможност да се проследят хронологично промените във вписаните обстоятелства, както и вписаните актове.

Съдията по вписванията разпорежда вписванията в партидите на недвижимите имоти, които се намират на територията на съответния съдебен район.

Видовете действията, извършвани от Службите по вписванията съгласно: Правилника за вписванията и Закона за кадастър и имотния регистър

вписване;

отбелязване и заличаване;

устни справки;

удостоверения;

преписи.

Искането за извършване на горепосочените действия се отправя с писмена молба до съдията по вписванията чрез Службата по вписванията по местонахождение на имота (съдебния район, в който се намира недвижимият имот).

Как се вписват документи в регистъра?Вписването се състои в даване на гласност на подлежащите на вписване актове, по начина предвиден в  Правилника по вписванията.

Подлежат на вписване само актове, които са извършени по нотариален ред или са с нотариално заверен подпис.

Вписването на нотариалните актове се извършва по писмена молба на нотариуса, който ги е извършил, а на всички други актове или преписи от тях - по писмена молба на страните, на нотариуса и на всеки, който има интерес от вписването

Вписването се извършва по разпореждане на съдията по вписванията, като актът се записва незабавно, в рамките на работния ден, в предназначения за това входящ регистър, а върху самия акт се нанася номерът, под който е записан в регистъра, датата, както и томът и страницата на партидната книга, в която е нанесено вписването. В службите по вписванията, където има въведен програмен продукт за водене на имотни партиди се записва и номерът на имотната партида.

Безплатен ли е достъпът до българския имотен регистър?

Имотният регистър на Република България е публичен.

За вписване в имотния регистър и за справки и услуги се заплащат такси в размери, определени с тарифа, одобрена от Министерския съвет -  Тарифа за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията.

Устни справки се дават по устно или писмено заявление на всяко лице, което поиска, и в негово присъствие, ако пожелае, при посочване на точни данни за трите имена и ЕГН на собственика и платена квитанция за държавна такса.

В Имотния регистър могат да се правят справки за собствеността на имотите, собствениците и вещните права и ограничения върху тях. Справки в регистъра могат да се правят на място в службите по вписвания в страната или чрез Интернет след заплащане на такса, определена в ценоразпис и регистрация на потребителяЗа използването на услугите, предоставяни чрез И-Кадастър е необходимо да се извърши регистрация на клиента, чрез която той получава потребителско име и парола за идентификация в И-Кадастър. Всеки регистриран потребител получава уникален клиентски номер в И-Кадастър / КНИК /.

Търсенето в частта на Имотния регистър (модул „Собственост и собственици”) чрез приложението за Отдалечен достъп може да се извърши по един от следните критерии:

Партида (Номер на имотна партида);Физическо лице (ЕГН, име, презиме или фамилия);Юридическо лице;Документ;Имот.Нови Услуги„ПРОВЕРКА ЗА АВТЕНТИЧНОСТ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТЕЖЕСТИ“Всяко издадено удостоверение за тежести от Имотния регистър на Агенция по вписванията от 19 март 2018 г. носи уникален буквено-цифрен код с дължина 12 знака. Кодът съдържа само цифри и главни латински букви. Чрез въвеждането на кода всеки потребител може да извърши проверка онлайн дали удостоверението, с което разполага, е идентично с издаденото от Агенция по вписванията.

„SMS оповестяване относно услуги предоставяни от службите по вписванията (Имотен регистър)”Информационната услуга, представлява възможност за получаване на уведомителни кратки текстови съобщения (SMS) при вписвания,отбелязвания и заличавания в книгите за вписване, отказите и постановените по тях определения на окръжния съд, издаването на заверен препис и отказ за издаване на заверен препис и корекция на запис в информационната система, за физическо лице/юридическо лице с ЕИК/ чуждестранно лице с ЛНЧ.SMS оповестяването настъпва:

При вписване, отбелязване и заличаване

При корекция на запис в информационната система

При регистриране на отказ

При движение по отказ

При издаване на заверен препис

При отказ за издаване на заверен препис

 

Мнения и Коментари

Вашият коментар

Ако сте ползвали услугите на Имотен регистър Благоевград , моля споделете мнението си. Това ще е от полза за останалите потребители
Моля оценете от 1 / 5Гласувай за тази фирмаГласувай за тази фирмаГласувай за тази фирмаГласувай за тази фирмаГласувай за тази фирма

Имате въпрос?

За контакт с Имотен регистър Благоевград, моля попълнете формата

Изпрати

Тагове

Позвънете