Зареждам страницата Зареждам
Моля изчакайте..

Новини

Условия за ползване

нд, 23 август 2015 г.

Служебни

Споразумение за ползване на услуги доставяни на адрес : www.espravki.com между:

1. Доставчика на услуги Глобал Комерс Енд Дистрибюшън ЕООД, с Булстат: 200250810 и адрес на управление гр. Бургас, ул. Ради Николов 30, представлявано от Мариян Маринов от една страна наричан по-долу ДОСТАВЧИК и

2. Посетителят на платформата в качеството си на ползвател на услуги доставяни на адрес www.espravki.com - 'САЙТА', наричан за краткост ПОСЕТИТЕЛ и

3. ТЪРГОВЕЦЪТ който рекламира своята дейност и продукти

за следното:

 

  1. Предмет на Споразумението

Еspravki.com е уеб базирана платформа която позволява на търговци, производители, доставчици на услуги и други Юридически лица регистрирани съгласно Търговският Закон на Република България да рекламират пред ПОСЕТИТЕЛЯ чрез САЙТА своята дейност, продукти и/или услуги. САЙТА изгражда функционалност посредством която визуализира информацията която ТЪРГОВЕЦЪТ желае да публикува като същевременно прави технически възможно ПОСЕТИТЕЛЯ да се информира за дейността на ТЪРГОВЕЦА и да направи онлайн поръчка на продукт или услуга които ТЪРГОВЕЦА рекламира в САЙТА.

ДОСТАВЧИКЪТ не е страна в процеса на поръчка на продукт или услуга, а единствено подсигурява техническата възможност този процес да бъде осъществен. Всички последвали евентуални спорове между ТЪРГОВЕЦ и ПОСЕТИТЕЛ породени от качеството на поръчаният продукт, гаранционно обслужване, доставка и/или връщане на продукт, ценови спорове и др. незасягащи техническото обслужване предоставяно от САЙТА следва да се водят между засегнатите страни.

Ползването на стандартната функционалност на сайта, съдържанието и снимков материал е доброволно и безплатно. С ползването на САЙТА ПОСЕТИТЕЛЯТ декларира че се е запознал с настоящите Условия за ползване

 

II. Права и задължения на страните

 

1. Права и задължения на ДОСТАВЧИКА

 

1.1 ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да поддържа сайта в техническа изправност, като своевременно отстранява технически проблеми или недостатъци за които ПОСЕТИТЕЛЯ докладва.

1.2 Да уведомява своевременно ПОСЕТИТЕЛЯ за промени свързани с политиката за ползване и други важни промени които пряко засягат поверителността и личните данни които ПОСЕТИТЕЛЯ споделя по време на ползване функционалността на сайта.

1.3 Да предприеме всички необходими мерки за да защити поверителността и личните данни които ПОСЕТИТЕЛЯ споделя по време на ползване функционалността на сайта

1.4 ДОСТАВЧИКЪТ има право да премахне профила на ПОСЕТИТЕЛЯ ако същият наруши правилата за ползване на сайта описани в настоящото споразумение, както и да ограничи частично или напълно достъпа на ПОСЕТИТЕЛЯ до сайта.

1.5 ДОСТАВЧИКЪТ има право да променя условията за ползване на сайта, да добавя и премахва функционалности като публикува направените промени чрез анонси в сайта а ако промените засягат условията за ползване да обнови настоящите условия за ползване.

1.6 ДОСТАВЧИКЪТ има право да сподели личните данни на ПОСЕТИТЕЛЯ с търговец чийто продукт или услуга е поръчан онлайн чрез САЙТА от ПОСЕТИТЕЛЯ. Това споделяне на лични данни ще бъде сведено до минималните изисквания за изпълнение на поръчка и включва следните данни:

- Имена на ПОСЕТИТЕЛЯ

- Телефон на ПОСЕТИТЕЛЯ

- Имейл на ПОСЕТИТЕЛЯ

- Адрес за доставка

1.7 ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да изиска от ТЪРГОВЕЦА да въведе коректни условия за доставка на поръчка и анулиране на поръчка. Неспазването на това условие от страна на ТЪРГОВЕЦА позволява на ДОСТАВЧИКА да изтрие продукта който не отговаря на това изискване и съответно да анулира направените за този продукт поръчки.

1.8 ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да допуска до регистрация фирми с валидна регистрация съгласно Търговският Закон на Република България

1.9 ДОСТАВЧИКЪТ има право да съдейства на страните в процеса на поръчка с допълнително информационно и техническо обезпечаване. В случай на получен сигнал за нередност и/или подвеждаща информация ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да предприеме всички мерки по отстраняването на нередността като дори има право да деактивира профила на ТЪРГОВЕЦА и всички негови продукти до отстраняване на констатираната нередност.

1.10 ДОСТАВЧИКЪТ има право да се намеси в случай на възникнал спор между ТЪРГОВЕЦА и ПОСЕТИТЕЛЯ по отношение на поръчан чрез САЙТА продукт. В случай че установи нарушение от страна на ТЪРГОВЕЦА на законовите изисквания описани в Закона за Електронна Търговия (ЗЕТ) и Закона за защита на Потребителя (ЗЗП) ДОСТАВЧИКЪТ има право да деактивира профила на ТЪРГОВЕЦА и всички негови продукти до отстраняване на констатираната нередност и приключване на възникналия спор.

1.11 В случай че ДОСТАВЧИКЪТ констатира или е бил уведомен за некоректно поведение от страна на ПОСЕТИТЕЛ същият има право да блокира достъпа на ПОСЕТИТЕЛЯ до САЙТА

 

2. Права и задължения на ПОСЕТИТЕЛЯ

 

2.1 ПОСЕТИТЕЛЯТ разбира и приема, че по своята същност и замисъл САЙТА е място в което всеки може безплатно да чете и разглежда съдържанието, да изказва мнения и да дава предложения за промени и подобрения, както и да коментира чужди такива при условия на спазен етичен ред и съдържание подчинено на приетите морални норми и ограничения наложени от закона. Неспазването на изброените може да доведе до частично или пълно ограничение на достъпа на ПОСЕТИТЕЛЯ до сайта.

2.2 ПОСЕТИТЕЛЯТ разбира и приема, че всяко копиране / заснемане на материали 'текст и/или снимки и/или други' и/или записването им на твърд диск, преносими памети 'USB' и/или CD, DVD дискове и други записващи устройства без изричното съгласие на ДОСТАВЧИКА е противозаконно

2.3 ПОСЕТИТЕЛЯТ има право да ползва функционалността на САЙТА за да поръча онлайн продукт или услуга която ТЪРГОВЕЦ рекламира.

2.4 ПОСЕТИТЕЛЯТ приема условието за споделяне на личните данни според което САЙТА може да сподели всички негови данни с ТЪРГОВЕЦА предлагащ продукта с оглед изпълнението на поръчката която е направил онлайн чрез САЙТА.

2.5 ПОСЕТИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ТЪРГОВЕЦА стойността на поръчания продукт плюс таксата за доставка ако такава е упомената.

2.6 В случай че ПОСЕТИТЕЛЯ се откаже от направената поръчка е длъжен да уведоми ТЪРГОВЕЦА в срок до 24часа от момента на заявяване на поръчката. Ако не спази това условие и ТЪРГОВЕЦЪТ е изпълнил поръчката, ПОСЕТИТЕЛЯ е длъжен да покрие всички разходи свързани с транспортирането на продукта до него и обратно.

2.6 ПОСЕТИТЕЛЯТ има право да контактува с ТЪРГОВЕЦА по всички достъпни и обявени в САЙТА начини

2.7 ПОСЕТИТЕЛЯТ се задължава да приеме поръчката в срок до 5 работни дни от датата на доставка в офисът на куриерската фирма. След този срок ТЪРГОВЕЦЪТ има право да изтегли продукта от офисът на куриерската фирма като има право на обезщетение от страна на ПОСЕТИТЕЛЯ за евентуално направените разходи.

2.8 За всички възникнали въпроси свързани с предлагани услуги или продукти ПОСЕТИТЕЛЯ следва да се информира от публикуваната в САЙТА информация за ТЪРГОВЕЦА, а когато тя е недостатъчна да се свърже и отправи въпросите си директно към ТЪРГОВЕЦА.

 

3. Права и задължения на ТЪРГОВЕЦА

 

3.1 Търговецът има право да публикува единствено продукти които са позволени за продажба онлайн съгласно Българското законодателство.

3.2 Търговецът се задължава да публикува ясни и точни условия за поръчка, доставка, връщане на продукт и  гаранционни условия за всеки продукт който предлага  за продажба в САЙТА. В случай, че ТЪРГОВЕЦЪТ не е въвел свои специални условия за поръчка, доставка, връщане на продукт и гаранционни условия се приема че продукта се предлага според общите условия за поръчка, доставка и връщане на продукт, публикувани в настоящото споразумение за ползване.

3.3 Търговецът се задължава да спазва законовите изисквания описани в Закона за Електронна Търговия (ЗЕТ) и Закона за защита на Потребителя (ЗЗП)

3.4 Търговецът се задължава да спазва добрите търговски практики и общо приети норми.

3.5 Търговецът се задължава да изпълнява в срок получените поръчки а когато това е невъзможно да се свърже с ПОСЕТИТЕЛЯ и да го информира за възникналата невъзможност.

3.6 Търговецът се задължава да изпълнява получените поръчки според условията които е определил за индивидуалния продукт, а когато такива не са въведени – според Общите условия за поръчка, доставка, връщане на продукт и гаранционни условия в САЙТА.

3.7 Търговецът има право да комуникира с ПОСЕТИТЕЛЯ на САЙТА във връзка с уточняване на детайли и други въпроси свързани с изпълнение на поръчка или в отговор на направено запитване от страна на ПОСЕТИТЕЛЯ.

3.8 ТЪРГОВЕЦЪТ има право да откаже изпълнение на поръчка направена от ПОСЕТИТЕЛ който не е изпълнил задълженията си към него по отношение на предишна поръчка  или да го направи срещу допълнително заплащане и/или по начин  извън обявените в сайта за доставка на поръчка.

 

III. Общи условия за поръчка, доставка, връщане на продукт и гаранционни условия

3.1 Поръчка може да бъде направена от всеки пълнолетен посетител без оглед на пол и/или националност, но с адрес за доставка на територията на Република България. Поръчки за продукт с доставка извън границата на страната са обект на допълнително договаряне между страните.

3.2 Стандартен срок за доставка на продукт поръчан чрез САЙТА е до 72ч. В зависимост от натовареността на ТЪРГОВЕЦА поръчката може да бъде изпълнена и за по-кратък период от време.

3.3 Връщане на продукт закупен чрез САЙТА е възможно в 14 дневен срок от датата получаване на продукта. За да упражни правото си на Отказ от покупка е достатъчно ПОСЕТИТЕЛЯ да попълни стандартния формуляр за отказ от покупка и да го изпрати на имейл адреса обявен в профила на ТЪРГОВЕЦА от който е направил покупката.

 

Изтеглете Формуляр за отказ от покупка

 

3.4 Изключения за правото на отказ:

- стоки по поръчка по индивидуални изисквания на потребителя

- стоки, които поради своето естество биха влошили качеството си или са с кратък срок на годност

- запечатани стоки, чиито опаковки са разтворени след доставката им и не могат да бъдат върнати поради хигиенни и здравни съображения

- звукозаписи, видеозаписи, запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката

- услуги, които са предоставени напълно и изпълнението им е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя, а той е бил информиран, че губи правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло

- и други

3.5 Стандартната гаранция на продукт закупен чрез САЙТА е 2 години. За да направи рекламация ПОСЕТИТЕЛЯТ трябва да се свърже с ТЪРГОВЕЦА от който е закупил продукта чрез имейл адреса обявен в профила на ТЪРГОВЕЦА.

 

IV. Политика за ползване на Бисквитки

4.1 Този уеб сайт използва Бисквитки / Cookies. Това ни помага да ви предоставим по-точна информация, както и да Ви предоставим онлайн услуга с по-високо качество. САЙТА не може да функционира без ползването на БИСКВИТКИ и ако продължите да го ползвате Вие автоматично се съгласявате с нашата политика за ползване на Бисквитки / Cookies.

 

V. Лични данни & GDPR

5.1 ДОСТАВЧИКЪТ е регистриран оператор на лични данни. Като такъв информацията която ДОСТАВЧИКА събира за вас по време на посещението ви ще бъде съхранявана съгласно изискванията на закона. ПОСЕТИТЕЛЯТ приема информацията която публикува да бъде споделена частично или изцяло с останалите посетители на сайта с оглед запазване на функционалността на сайта и по-добрата презентация на фирмения профил.

Какви данни събираме, когато ползвате нашите услуги?

5.2 По време на вашето посещение като нерегистриран потребител ние записваме информация единствено за вашето приблизително местоположение и IP адрес. Ако сте регистриран потребител ние изискваме информация за Вашите имена, телефон и Емейл адрес и адрес за доставка ако направите онлайн поръчка.

Защо събираме горните данни?

5.3 Информацията която запазваме за нашите нерегистрирани потребители ни помага да им предложим по-високо качествена услуга свързана с предоставяне на информация и/или продукти и/или услуги в района на местоживеене или свързана с техните интереси по търсене. Събраната информация е абсолютно недостатъчна за да бъде идентифициран всеки нерегистриран потребител и за нас неговото посещение остава анонимно.

В случай на регистрация, Потребителят разбира и приема, че за да може да ползва услугите които сайта предоставя е необходимо да се идентифицира със своите Имена, в следните случаи телефонен номер и адрес за доставка:

  1. Желае да направи онлайн поръчка на продукт / услуга и / или
  2. Желае да комуникира с други потребители ползващи услугите на сайта и / или
  3. Желае да публикува информация в сайта 'ако такава възможност е предоставена

както и имейл адрес който да бъде използван за бъдещ вход в сайта

Как ги съхраняваме?

ДОСТАВЧИКЪТ е регистриран оператор на лични данни и като такъв съхранява събраната информация съгласно изискванията на Закона за лични данни.

 

VI. Плащания

8.1 ДОСТАВЧИКЪТ не е страна в процеса на онлайн покупко-продажба между ПОСЕТИТЕЛ и ТЪРГОВЕЦ и затова ПОСЕТИТЕЛЯ не дължи пари на САЙТА за това че е ползвал техническата функционалност.

8.2 Заплащането на поръчана чрез САЙТА стока става според методите за плащане които всеки ТЪРГОВЕЦ поддържа и е предмет на допълнително уточнение между страните.

8.3 ТЪРГОВЕЦЪТ дължи годишна такса за реклама в САЙТА съгласно допълнително споразумение за включване на търговец и текущите абонаментни планове достъпни на адрес: https://www.espravki.com/select-plan/

 

VII. Отказ от отговорност

7.1 ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за евентуални технически недостатъци но се задължава да ги отстрани при тяхното констатиране

Оферти от партньори