Зареждам страницата Зареждам
Моля изчакайте..

Новини

Условия за включване на търговец

нд, 28 юни 2020 г.

Служебни

Условия за включване на търговец в www.espravki.com

I. Споразумение между:

1. Доставчикът на услуги Глобал Комерс Енд Дистрибюшън ЕООД, с Булстат: 200250810 и адрес за кореспонденция: гр. Бургас, ул. Ради Николов 30, представлявано от Мариян Маринов от една страна наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, в качеството си на собственик на онлайн каталог находящ се в интернет на адрес www.espravki.com, наричан за краткост САЙТА и

2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ желаещ да рекламира фирми, стоки и/или услуги чрез САЙТА, наричан ТЪРГОВЕЦ за следното:

II. Предмет на споразумението

1.1 Чрез настоящото споразумение ТЪРГОВЕЦЪТ възлага а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приема да рекламира предлаганите от ТЪРГОВЕЦА услуги в интернет чрез САЙТА срещу заплащане, наричано по-долу ТАКСА ЗА РЕКЛАМА, и при определените в настоящото споразумение условия.

1.2 ТЪРГОВЕЦЪТ сам изгражда профил на фирмата която желае да рекламира, но по стандарт и посредством техническа функционалност предварително изградена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

1.3 ТЪРГОВЕЦЪТ има право да изгради неограничен брой фирмени профили като дължи такса за всеки един от тях според избрания абонаментен план.

1.4 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ започва изпълнението на задължението си по този договор след получаване на таксата за реклама за съответния фирмен профил.

Цена, Срок на договора и Прекратяване

2.1 Цената на договора се формира динамично като за основа се ползва избраният от ТЪРГОВЕЦА абонаментен план валиден към момента на подписване на договора. Текущите цени за абонаментни планове са налични в САЙТА на адрес: www.espravki.com/select-plan/

2.2 Срока на договора варира според избраният абонаментен план и започва да тече от датата на регистрация на фирмен профил на ТЪРГОВЕЦА.

2.3 Договора се счита за успешно подписан по електронен път посредством въвеждането на код за валидация на имейл при регистрация на ПОТРЕБИТЕЛ. Същият електронен код ще бъде ползван за всички последващи регистрации на фирмени профили които ТЪРГОВЕЦА желае да рекламира чрез САЙТА.

2.4 В случай че ТЪРГОВЕЦЪТ не заплати таксата за избраният абонаментен план в срок до 1 седмица от датата на регистрация на фирмен профил настоящият договор се счита за автоматично прекратен и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ има право да премахне въведената от ТЪРГОВЕЦА информация.

 

III. Права и задължения на страните

3.1 ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да изгражда фирмени профили единствено за фирми на които е собственик или законово упълномощен представител.

3.2 ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да публикува информация и снимков материал които не противоречат на законови и/или морални норми, не са обект на патентно право и/или чужда интелектуална собственост, нито пък за които има законови ограничения за реклама.

3.3 ТЪРГОВЕЦЪТ няма право да публикува за реклама стоки и/или услуги, които са под специален разрешителен режим съгласно законови и подзаконовиразпоредби, без да са налице всички необходими документи, доказващи право на съответната дейност.

3.4 При неспазване на гореизброените и в случай на притенции от страна на законодателя или трети страни, ТЪРГОВЕЦА се задължава да удовлетвори засегнатите страни изцяло и за своя сметка. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да сезира компетентния държавен орган в случай че сам констатира нарушение на някое от гореизброените от страна на ТЪРГОВЕЦА, като има право да изтрие конкретния и/или всички фирмени профили които ТЪРГОВЕЦА е публикувал за реклама независимо дали всички те са в нарушение. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не дължи връщане на ТАКСАТА за реклама или каквато и да е компенсация на ТЪРГОВЕЦА.

3.5 ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да обработва и изпълнява получените поръчки навреме, в срок до 48 часа 'или различен срок ако такъв е договорен с клиента' и да предостави обслужване на ПОСЕТИТЕЛ на САЙТА в съотвествие с изискванията на ЗАКОНА за защита на потребителя, Закона за електронна търговия както и да спазва добрите търговски практики при обслужването и изпълнението на поръчките пристигнали през САЙТА. Да поддържа актуална информация в профила на фирмите които е публикувал за реклама, както и да публикува за реклама единствено налични продукти и услуги.

3.6 ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да осъществи контакт по имейл или по телефона с всеки ПОСЕТИТЕЛ на САЙТА който си е направил онлайн поръчка на продукт или услуга от неговото портфолио за да потвърди възможността да изпълни поръчката. Неналичността на поръчания продукт не освобождава ТЪРГОВЕЦА от това си задължение да информира ПОСЕТИТЕЛЯ за възможността да изпълни поръчката.

3.7 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа САЙТА активен и да отстранява за своя сметка всички констатирани технически проблеми.

3.8 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да подсигури ТЪРГОВЕЦА с достъп до личните данни на ПОСЕТИТЕЛИ на САЙТА които са направили онлайн поръчка на продукт или услуга от портфолиото на ТЪРГОВЕЦА. ТЪРГОВЕЦЪТ няма право да споделя, продава и/или разпостранява на трети лица личната информация на клиента до която има достъп с оглед изпълнение на задължението си по изпълнение на поръчка.

3.9 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да оказва съдействие на ТЪРГОВЕЦА във връзка с коректното изграждане на фирмени профили и публикуване на продукти с оглед постигане на по-високи резултати от рекламата. Това включва и промени в информацията и т.н. оптимизиране на фирмения профил което ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ще предостави безплатно.

IV. ОТГОВОРНОСТИ И ГАРАНЦИИ

4.1 Всички гаранции по отношение на качеството на рекламираните продукти се предоставят от ТЪРГОВЕЦА който ги е публикувал. Всички последващи притенции за рекламация от страна на клиенти ще бъдат препращани към ТЪРГОВЕЦА и за негова сметка ако така е предвидено в ЗЗП и ЗЕТ за конкретния случай.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не се ангажира с конкретен обем на постигнатите резултати но се ангажира да положи всички усилия за да се подобри ефективността от рекламата в САЙТА.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Настоящият договор се прекратява:

5.1.с изтичане на срока, за който е сключен;

5.2.по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;

5.3 Договора може да бъде прекратен едностранно без предизвестие от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ако ТЪРГОВЕЦА не спазва добрите търговски практики и/или законовите разпоредби които регламентират онлайн търговията.

VI. Заключителни разпоредби

6.1 По всички неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство

Оферти от партньори